Advies

Landgoederen

Picture: 3156794208.jpg

Nieuwe landgoederen Nederland

Zowel op nationaal als provinciaal niveau en ook bij vele particulieren staan nieuwe landgoederen volop in de belangstelling. Nieuwe landgoederen zijn een instrument van de overheid bij het ontwikkelen van de inrichtingsplannen voor ons land voor het realiseren van bos en natuur. Vandaar ook het woord nieuw dat mag worden gezien als een nieuw elan met betrekking tot landgoederen. De wetgeving waaraan landgoederen, ook de zeer oude, hun juridische en fiscale basis aan ontlenen bestaat al langer in de vorm van de Natuurschoonwet (NSW) uit 1928.

More Trees Consultancy stond aan de basis van onder andere de volgende nieuwe landgoederen:

  • Landgoed Heidehof, Eext
  • Landgoed De Groene Kamer, Tilburg
  • Landgoed het Grootveld, Buren
    Landgoed De Graven, Roggel
  • Landgoed Heythuysen
  • Landgoed De Kromte, Slochteren
  • Landgoed Academy/Stal Bartels, Hooge Mierde

More Trees zorgde, al dan niet met haar partners, ondermeer voor financiering, subsidies, inrichtings- en beheerplannen, bodemonderzoeken, bestemmingswijzigingen, aanplant, fiscale vormgeving.

Picture: 6058749321.jpg

Landgoed Heidehof te Eext

Landgoed Heidehof-II is een nieuw ontwikkeld landgoed op 42,5 hectare voormalige landbouwgronden in de gemeente Eext (Dr). Het landgoed wordt een onderdeel van landgoed Heidehof, reeds bestaande uit 92,5 hectare bestaand bos en natuurterrein.   Het landschapsontwerp voor Heidehof II, waarin de toekomstvisie voor het landgoed is weergegeven, is de basis voor het inrichtingsplan. Bestaande cultuurhistorisch belangwekkende elementen worden in stand gehouden en zonodig gerestaureerd (Pingo’s, grafheuvels, etc). Een aantal nieuwe elementen worden ingebracht zoals een ven, zichtassen, lanen, etc. Deze elementen hebben een speels karakter en volgen natuurlijke vormen en lijnen. Verder wordt er aansluiting gezocht met de omliggende landschapselementen en activiteiten. Het toekomstige bosbeeld is een harmonieus gevarieerd bos waarin spontane processen worden gestimuleerd en mag gelden als een aantrekkelijke biotoop voor vogels en wild. De eigenaar heeft als doelstelling voor het bos aangegeven dat er in de gebruikelijke bostijdshorizon een natuurlijk evenwicht ontstaat en dat er soorten worden toegepast die van nature thuis horen in deze streek van Drenthe (de Potentieel Natuurlijke Vegetatie). Daarnaast is het doel om in een korte omloop van ongeveer 30 jaar hout te produceren. Na deze fase zal er natuurlijk bos overblijven. De beheerder heeft als uitdaging deze twee elementen zo goed mogelijk te combineren. Hierbij kan gedacht worden aan geïntegreerd bosbeheer of de Pro Silva methode.

Landgoed Heidehof was veelvuldig positief in het nieuws ondermeer omdat daar de eerste CO2 certificaten in Nederland, van Stichting het Nationaal Groenfonds, werden uitgereikt door haar voorzitter, de heer P. van Vollenhoven.
Voor verdere informatie zie www.heidehof.org

Picture: 9874236015.jpg

Landgoed Het Grootveld

uitgangspunten voor de inrichting in 2002

De bedoeling is een natuurlijk, recreatief, aantrekkelijk landgoed te maken, waarin ruimte is gereserveerd voor de bouw van twee woningen. Het ontwerp moet stroken met het omringde landschap. De opdrachtgever vindt het belangrijk dat landgoed Het Grootveld allure uitstraalt. Hij denkt dan aan: een gevarieerd bos met lanen, waterpartijen en open ruimten. Het doel bij de aanleg van het 7 ha grote bos op het totaal van 11 ha is de vorming van een gemengd bos met plantmateriaal van inheemse en goede herkomst, waarbij een zo aantrekkelijk en natuurlijk mogelijk bos ontstaat met een zodanige boomsoortenkeuze dat een redelijke tot goede groei verwacht kan worden. Verder is het mogelijk in een omloop van ongeveer 30 jaar hout te produceren. Voor de dieren is dekking en voedsel nodig, de inrichting en soortenkeuze zal hier rekening mee moeten houden. Ruimte voor natuurontwikkeling is mogelijk in open ruimten en waterpartijen en het toepassen van PNV-soorten in het bos. Het bos moet toegankelijk zijn voor recreanten.